Jasenka SREMAC, izvanredna profesorica, rođena je u Zagrebu 13. 05. 1956. Diplomirala je geologiju 1979. Mentori magistarskog rada i doktorske disertacije bili su prof.dr.sc. Vanda Kochanskv-Devidé i prof.dr.sc. Anton Ramovš iz Ljubljane. Magistarski rad pod naslovom "Brachiopoda srednjeg perma Velebita" obranila je 1985., a doktorsku disertaciju "Mikrofosilne zajednice srednjeg perma Velebita" 1988. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je u Geološko-paleontološkom zavodu od 1979., isprva na radnom mjestu asistenta (1979.- 1989.), zatim docenta (1989.-1998.), te izvanrednog profesora (1998.- danas). Bila je zamjenica pročelnika Geološkog odsjeka (1991.-1992., 1997.-1998.) i pročelnica Geološkog odsjeka (1998.-2001.). Od 2007. do 2009. bila je predstojnica Geološko-paleontološkog zavoda. Članica je Hrvatskog geološkog društva, kojem je u dva mandata bila potpredsjednica, a u prosincu 2011. je izabrana za predsjednicu. Članica je i Hrvatskog geomorfološkog društva i Hrvatskog kartografskog društva. Od 1991. do 2007. bila je članica Uredničkog odbora časopisa Geologia Croatica, a pridružena je urednica za broj 65/3 (2012). Glavno područje istraživanja J. Sremac su fosilni okoliši geološke prošlosti. Autorica je i koautorica osamdesetak znanstvenih i stručnih radova i sažetaka u kojima su paleoekološki i biostratigrafski najčešće obrađivane paleozojske stijene Velebita i miocenske taložine sjeverne Hrvatske. U razdoblju od 1995. do 2005. vodila je dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a u tijeku je treći projekt - "Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima". Od stranih projekata treba izdvojiti dugogodišnji rad (1979.-1990.) na UNESCO-vom IGCP Projektu 5: " Correlation of Prevariscan and Variscan Events in the Alpine Mediterranean Mountain Belt", u kojem je bila koordinator za Hrvatsku, projekt Švicarskog nacionalnog fonda "Permian-Triassic mass extinction in an ancestor of the Adriatic Carbonate Platform, Croatia"(2005.-2008.), te tekući projekt IGCP 575 "Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas of southeastern Euramerica" (2010.-2015.). Sudjelovala je u radu brojnih domaćih i međunarodnih skupova, te je organizirala jedan znanstveni skup i tri stručna skupa s ekskurzijama, za koje je bila i jedan od urednika pratećih edicija. Još 1986. godine dobila je nagradu tadašnje organizacije mladih za znanstveni rad.
J. Sremac predaje niz kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju za studente geologije i biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te za studente Rudarsko-geološko-naftnog i Agronomskog fakulteta (Opća paleontologija, Paleobotanika, Geologija Hrvatske, Principi paleontologije, Paleoekologija, Primijenjena paleontologija, Geomorfologija s osnovama geologije), kao i dva kolegija na doktorskom studiju geologije (Metode istraživanja u paleontologiji i Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji). Za potrebe nastave izradila je dvoja skripta. Bila je mentor devetnaest završnih radova na preddiplomskom studiju i četrdesetdva diplomska rada na predbolonjskom studiju za studente geologije, biologije i zaštite okoliša; pet magistarskih radova i sedam doktorskih disertacija, a četiri disertacije i niz diplomskih radova još su u izradi. 1993.g. gostovala je kao predavač na COMETT-EUCOR mikropaleontološkom tečaju u Baselu. Radila je i na popularizaciji geologije, te je održala niz predavanja o geologiji i paleontologiji za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente drugih fakulteta.

Telefon: ++385 1 4606 108
e-mail: jsremac@geol.pmf.hr
Osobna Web stranica:  
Soba: 021