SREMAC Jasenka, redovita profesorica, rođena je u Zagrebu 13. svibnja 1956. godine. Diplomirala je na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine s temom: "Mekušci Croatica-naslaga i Banatica-naslaga područja Vugrovca". Magistarski rad pod naslovom "Brachiopoda srednjeg perma Velebita" obranila je 1985., a doktorsku disertaciju "Mikrofosilne zajednice srednjeg perma Velebita" 1988. godine, sve na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Mentori magistarskog rada i doktorske disertacije bili su akademkinja Vanda Kochanskv-Devidé (PMF) i prof.dr.sc. Anton Ramovš iz Ljubljane.
Zaposlena je u Geološko-paleontološkom zavodu od 1979. godine, isprva na radnom mjestu asistenta (1979.- 1989.), zatim docenta (1989.-1998.), izvanrednog (1998.- 2017.) i redovitog (2017.-) profesora. Bila je zamjenica pročelnika Geološkog odsjeka (1991.-1992. i 1997.-1998.) i pročelnica Geološkog odsjeka (1998.-2001. i 2016.-2017. godine). Dužnost predstojnice Geološko-paleontološkog zavoda obnašala je od 2007. do 2009. godine.
Glavno područje istraživanja J. Sremac su fosilni okoliši geološke prošlosti. Autorica je i koautorica niza znanstvenih i stručnih radova i sažetaka u kojima su paleoekološki i biostratigrafski najčešće obrađivane paleozojske stijene Velebita i miocenske taložine sjeverne Hrvatske. U razdoblju od 1995. do 2014. vodila je tri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, od kojih je zadnji bio "Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima". Od stranih projekata treba izdvojiti dugogodišnji rad (1979.-1990.) na UNESCO-vom IGCP Projektu 5: " Correlation of Prevariscan and Variscan Events in the Alpine Mediterranean Mountain Belt", u kojem je bila koordinator za Hrvatsku, projekt Švicarskog nacionalnog fonda "Permian-Triassic mass extinction in an ancestor of the Adriatic Carbonate Platform, Croatia"(2005.-2008.), te projekt IGCP 575 "Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas of southeastern Euramerica" (2010.-2015.). U okviru međunarodnih projekata publicirani su joj i neki od značajnijih radova, koji se bave paleozojskom florom i faunom, te uvjetima taloženja i masovnim izumiranjima na području Hrvatske:
J. Sremac sudjelovala je u radu brojnih domaćih i međunarodnih skupova, organizirala je dva međunarodna znanstvena skupa (jedan od njih s ekskurzijom) i tri stručna skupa s ekskurzijama, a bila je članica uredništva pratećih edicija.
J. Sremac je predavala ili predaje niz kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju za studente geologije i biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te za studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, (kolegiji: Opća paleontologija, Paleobotanika, Geologija Hrvatske, Principi paleontologije, Paleoekologija, Primijenjena paleontologija). Predaje i dva kolegija na poslijediplomskom studiju geologije (Metode istraživanja u paleontologiji i Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji). Za potrebe nastave izradila je skripta (Opća Paleontologija) i interaktivne mrežne stranice o povijesti Zemlje, a prezentacije za kolegije koje predaje dostupne su na mrežnim stranicama. Bila je mentorica više od sedamdeset završnih i diplomskih radova studenata geologije, biologije i zaštite okoliša; pet magistarskih radova i sedam doktorskih disertacija, a tri disertacije i niz diplomskih radova su u izradi. Godine 1993. gostovala je kao predavač na COMETT-EUCOR mikropaleontološkom tečaju u Baselu. Radila je i na popularizaciji geologije, te je održala niz predavanja o geologiji i paleontologiji za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente drugih fakulteta.
Članica je Hrvatskoga geološkog društva (HGD), kojem je u dva mandata bila potpredsjednica, a u periodu 2011.-2012. i predsjednica. Od 2016. godine voditeljica je Odsjeka za paleontologiju HGD-a. Članica je i Hrvatskoga kartografskog društva. U dva navrata, od 1991. do 2007. i 2011.-2012. bila je članica Uredničkog odbora časopisa Geologia Croatica, te pridružena urednica za brojeve 65/3 (2012) i 69/3 (2016). Godine 1986. dobila je nagradu tadašnje organizacije mladih za znanstveni rad.

Telefon: ++385 1 4606 108
e-mail: jsremac@geol.pmf.hr
Osobna Web stranica:  
Soba: 021